Go Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa

Struktur Organisasi LKS Griya Jati Rasa

Adapun struktur organisasi LKS Griya Jati Rasa adalah sebagai berikut :

 

Farsijana Adeney Risakotta Ph.D

Random Name

Direktur & Pengembangan Industri Kreatif

LKS Griya Jati Rasa

Pujiastuti

Random Name

Penguatan Jejaring Media Sosial

LKS Griya Jati Rasa